pro-wellness-neurology-li-ho-lun-terrance

李可伦医生-脑神经科专科医生

香港中文大学内外全科医学士
英国皇家内科医学院院士
英国伦敦皇家内科学院荣授院士
香港内科医学院院士
香港医学专科学院院士(内科)
英国爱丁堡皇家内科医学院荣授院士
英国格拉斯哥皇家医学院内科荣授院士


pro-wellness-neurology-wong-chi-keung

王志强医生-脑神经科专科医生

香港大学内外全科医学士
英国皇家内科医学院院士
香港内科医学院院士
香港医学专科学院院士(内科)
英国爱丁堡皇家内科医学院荣授院士
英国格拉斯哥皇家医学院内科荣授院士