pro-wellness-neurology-li-ho-lun-terrance

李可倫醫生 – 腦神經科專科醫生

香港中文大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
英國倫敦皇家內科學院榮授院士
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(內科)
英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士


pro-wellness-neurology-wong-chi-keung

王志強醫生 – 腦神經科專科醫生

香港大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(內科)
英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士